Algemene Voorwaarden Loonservice Noord V.O.F.

Algemene voorwaarden van Loonservice Noord V.O.F. (hierna aangeduid als ‘ Loonservice Noord’) , kantoorhoudend te (9403 DD) Assen aan het adres Zwedenlaan 3, ingeschreven in het handelsregister onder KvK – nummer 73039527.

1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, van toepassing op iedere overeenkomst op grond waarvan Loonservice Noord in opdracht van een opdrachtgever (hierna: ‘de Cliënt’) werkzaamheden verricht en op iedere andere daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende contractuele of buitencontractuele rechtsbetrekking tussen Loonservice Noord en de Cliënt.
2. Uitsluitend Loonservice Noord geldt tegenover de Cliënt als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven en artikel 7:409 BW wordt uitgesloten.
3. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede onherroepelijk bedongen ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de tekst, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. Een voor onbepaalde tijd aangegane overeenkomst kan door iedere partij worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tegen het einde van een kalendermaand. Een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd en wordt na afloop van de bepaalde tijd stilzwijgend verlengd met telkens één jaar, behoudens voorafgaande opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tegen het einde van een contractperiode. Opzegging dient te geschieden bij aangetekende brief. Indien de overeenkomst door opzegging eindigt voordat de opdracht is voltooid, is de Cliënt aan Loonservice Noord de overeengekomen vergoeding verschuldigd voor de werkzaamheden die Loonservice Noord heeft verricht tot de opzegging en – voor zover de werkzaamheden in het belang van de Cliënt zijn – daarna.
5. Loonservice Noord voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke wet – en regelgeving. Zij spant zich naar beste vermogen in maar staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Zonder een specifiek daarop gerichte en door Loonservice Noord aanvaarde opdracht van de Cliënt behoort het niet tot de verantwoordelijkheid van Loonservice Noord om juistheid van gehanteerde branchecodes en toepasselijkheid van CAO’ s of andere collectieve regelingen met betrekking tot (onderneming(en) van) de Cliënt vast te stellen of te controleren.
6. Loonservice Noord bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd en houdt daarbij voor zover mogelijk rekening met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van de Cliënt. De opdracht omvat ook de uitvoering van niet uitdrukkelijk in de omschrijving van de opdracht vermelde werkzaamheden, voor zover ze naar het oordeel van Loonservice Noord in het belang zijn van de Cliënt en nauw aansluiten bij wel vermelde werkzaamheden.
7. Loonservice Noord heeft het recht om derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen als dat naar haar mening bevorderlijk is voor een goede uitvoering van de opdracht. De Cliënt machtigt Loonservice Noord onherroepelijk om namens de Cliënt in te stemmen met door de derde daarbij bedongen voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen. Ook machtigt de Cliënt Loonservice Noord om informatie te verstrekken aan ( overheids – ) instanties voor zover dit behoort tot de aard van de opdracht, en om rechtstreeks informatie bij derden (zoals de accountant van de Cliënt) in te winnen voor zover deze voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.
8. De Cliënt stelt aan Loonservice Noord steeds tijdig en volledig de informatie ter beschikking die naar Loonservice Noords oordeel relevant of noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de opdracht, op de wijze en in de vorm als door Loonservice Noord verzocht.
9. De Cliënt staat ervoor in dat de verstrekte informatie juist en volledig is en stelt Loonservice Noord zo spoedig mogelijk op de hoogte als verstrekte informatie niet langer juist of volledig is en als nieuwe informatie beschikbaar is.
10. Loonservice Noord heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat de Cliënt aan zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
11. Cliënt is aan Loonservice Noord een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Loonservice Noord gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen. Het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de opdracht. Gehanteerde tarieven kunnen jaarlijks met ingang van 1 januari door Loonservice Noord worden aangepast.
12. Loonservice Noord zal de verrichte werkzaamheden regelmatig factureren, vermeerderd met eventuele verschotten en declaraties van ingeschakelde derden.
13. De Cliënt zal op eerste verzoek van Loonservice Noord per omgaande een door Loonservice Noord te bepalen voorschot betalen en/of een door Loonservice Noord gevraagde zekerheid voor de betaling van facturen stellen.
14. De Cliënt zal de door Loonservice Noord verzonden facturen betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum door overmaking op Loonservice Noords bankrekening, met uitsluiting van verrekening en opschorting.
15. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is over het factuurbedrag een rentevergoeding van 1,5% per maand verschuldigd en zijn alle door Loonservice Noord (zowel in als buiten rechte) gemaakte kosten om betaling te verkrijgen voor rekening van de Cliënt, met een minimum van € 150.
16. Klachten over de uitvoering van de opdracht of over een factuur moeten schriftelijk aan Loonservice Noord kenbaar worden gemaakt binnen dertig dagen nadat de Cliënt de aanleiding voor de klacht heeft geconstateerd dan wel in redelijkheid had kunnen constateren. Indien de klacht niet binnen deze termijn is ingediend vervallen de rechten van de Cliënt in verband met de aanleiding van de klacht. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de Cliënt niet op.
17. Loonservice Noord draagt zorg voor een adequate verzekering van haar beroepsaansprakelijkheid. Indien de uitvoering van een opdracht (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) leidt tot aansprakelijkheid van Loonservice Noord , is deze steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Loonservice Noord wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van deze verzekering, is de aansprakelijkheid van Loonservice Noord beperkt tot een maximum van driemaal het door de Cliënt aan Loonservice Noord betaalde honorarium voor de betreffende opdracht in het tijdvak van twaalf maanden voorafgaande aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, echter met een maximale aansprakelijkheid van tienduizend euro.
18. Uitgesloten is Loonservice Noord’s aansprakelijkheid voor indirecte schade (waaronder begrepen winstderving en stagnatie in de bedrijfsvoering van de Cliënt) en voor beschadiging, verlies of in onbevoegde handen geraken van bescheiden (hieronder worden verstaan alle door de Cliënt aan Loonservice Noord ter beschikking gestelde of door Loonservice Noord bij de uitvoering van de opdracht vervaardigde documenten en gegevensdragers) en/of persoonsgegevens.
19. De Cliënt vrijwaart Loonservice Noord voor vorderingen van derden wegens schade die voortvloeit uit een fout van Loonservice Noord .
20. De overdraagbaarheid of verpandbaarheid van een door Loonservice Noord verschuldigde schadevergoeding wordt uitgesloten, zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
21. Loonservice Noord zal bij de uitvoering van de opdracht persoonsgegevens van de Cliënt verwerken als bedoeld in de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens. Met het verstrekken van de opdracht verleent de Cliënt aan Loonservice Noord toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens en tot het laten verwerken van persoonsgegevens door een derde.
22. Indien Loonservice Noord op grond van een wettelijke verplichting een geconstateerde ongebruikelijke transactie meldt aan de daarvoor in de wet aangewezen instantie, kan zij niet aansprakelijk gehouden worden voor enig nadelig gevolg voor de Cliënt of een derde, ook niet indien de melding achteraf ongegrond mocht blijken te zijn. Dat is slechts anders indien de Cliënt aantoont dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. De Cliënt vrijwaart Loonservice Noord tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door Loonservice Noord ten onrechte gedane melding.
23. Loonservice Noord behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Cliënt, voorzover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. Het is Cliënt uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het is Cliënt niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Loonservice Noord.
24. Op alle overeenkomsten tussen de Cliënt en Loonservice Noord is Nederlands recht van toepassing.
25. Tenzij de wet dwingendrechtelijk anders bepaalt, zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost – Noord, met dien verstande dat Loonservice Noord bevoegd is om de Cliënt in rechte aan te spreken voor de rechter die zonder deze bepaling bevoegd zou zijn.